USomlomo uKhansela uMtwana S.O Zulu uhole umhlangano wokucobelelana ngamaqhinga ukulwa nezinkinga ezibhekene nentsha

 

 

Ikusasa lesizwe lilele ekutheni labo abasemandleni kungakanani abakwenzayo ukuqinisekisa ukuthi izimpilo zentsha zinakekelwe futhi intsha iyahlomiswa ngamaqhinga nangamakhono.

 

Sekuyinto ethi ayibe wumchilo wesidwaba ukuthi intsha ezweni laseNingizimu Africa izithuke isingene yagamanxa ezintweni ezithinta ubugebengu kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lo mkhuba udala ukuthi intsha ibambezeleke kakhulu ekuzithuthukiseni kungaba kwezemfundo kumbe ezamabhizinisi. Yisihlava lesi esesigadle saphindelela entsheni yaseMajuba ikakhulukazi elokishini laSosizweni.

 

Sekuphele cishe iminyaka elinganiselwa kwemithathu kuvumbuke ubugebengu obuholwa abantu abasha abazihlanganise baba ngamaqoqwaqwana ukuqhuba lemikhuba emibi. Eminyakeni embalwa edlule kuvumbuke kungalindelekile amaqoqwaqwana ezigilamkhuba azibiza ngokuthi ama-Last Warning kanye nama-Juveniles. Lamaqoqwana aholwa intsha iningi layo esesezikoleni kanye naleyo ehlulwe yisikole ahlalise umphakathi lubhojozi kwazise la afike khona ashiya kukhalwa edle ngokweba, ukushaya ngenhloso yokulimaza kanye nokubulala uqobo.

 

Kuningi okukhulunywayo ngabantu zinhlangothi zonke zeSifunda Amajuba abakuyamanisa nokuvumbuka kwalamaqoqo ezigebengu zentsha. Abanye bakhomba ngenjumbane abantu abadala abayizikhohlakali abashushumbisa izidakamizwa ngokuthi yibo kanye abasebenzisa lezi zingane eseziphenduke amankentshane uqobo, babodwa abakhala ngokugqoza kwamathuba okuzithuthukisa kwentsha okuhlanganisa ezemidlalo okudala ukuthi intsha ibe nesikhathi sonke sokuphupha nokuhlela imikhuba yobugebengu, bakhona nabakhala ngokuthi abazali balezi zingane yibo kanye okumele basolwe ngokuyekelela izingane zibe yimihlambi kazelusile.

 

USomlomo woMkhandlu weSifunda Amajuba uKhansela uMtwana Siphamandla Zulu ongakabi nasikhathi esingakanani ekhethelwe kulesi sikhundla uthe ngeke ahlale aphansi ebukele intsha imatasa iqotha imbokodo nesisekelo ishiya kweminye imizi kuziliwe. USomlomo uthi uyezwa wonke omuntu ukhomba omunye kanti omunye uvikela iso lakhe kodwa akatholi kahle ukuthi yini esiyenziwe ukufika enjuleni yalolu daba kuphinde kuqhanyukwe nezixazululo.

 

Yingalesi sizathu ke okudale ukuthi uSomlomo ahole umhlangangano wokubonisana nokwabelana ngamaqhinga phakathi kwezinhlaka ezahlukene ezikhona ngaphansi kwalesi Sifunda. Lo mhlangano ube ngomhla ka-13 June 2022 ehholo lomphakathi Osizweni.

 

Izinhlaka ezifana neminyango kaHulumeni okuhlanganisa neyamaphoyisa, abaholi bomphakathi, amakomiti ezokuphepha, amaKhansela, abelaphi beNdabuko, abeFundisi, kanye nabamele intsha.

 

UMeya weSifunda uKhansela V.V Bam obephelezele iHhovisi likaSomlomo kulo mhlangano ugcizelele ukuthi ikhambi lokulwa nalesi sihlava ngeke liqhamuke noHulumeni kuphela kodwa wonke umuntu kumele asukume abhukule kube khona akwenzayo ukuze lempi inqotshwe ngokushesha. Unxuse nabazali ukuthi abayibambe ishisa bangavumeli izingane zabo ziphile ngokungalawuleki.

 

NoSomlomo naye ngaphambi kokuba ededele abebehambele lo mhlangano ukuba basike kwelijikayo ugcizelele ukuthi umhlangano awubizwanga ukuthi kuzokhonjwana kodwa inhloso ukuthi kuboniswane ngamaqhinga angasiza ukuthi intsha iphume kulolu gibe esingene kulo.

 

 

Abebemele izinhlaka ezahlukene kulo mhlangano bathi umhlangano walolu hlobo sekunesikhathi udingeka kwazise umphakathi ubusuzithola usele dengwane kungekho obukeka enentshisekelo yokuwephula kuleli ziko.

Izikhulumi zisukume zidedelana zibeka imibono ezikholelwa ukuthi ingasiza ekutheni kuliwe nalento ebhekene nomphakathi ize iphele. Ezintweni ezibaliwe njengezingabhekwa ukusetshenziswa njengamaqhinga kube ukuthi kube nezinhlelo zokuthuthukisa intsha ezizoqhamuka komasipala kanye nakuHulumeni ukuze intsha ibe nesikhathi esiningi sokwenza izinto ezizozithuthukisa ikhohlwe ubugebengu. Kulezi zinto kubalwe:

  • Ukufundisa ngezamabhizininisi;
  • Ukuthuthukiswa kwezemidlalo;
  • Amathuba omsebenzi.

 

Kuphinde kwavela nokuthi sikhulu isidingo sokuthi abazali abanezingane ababonayo ukuthi izingane zabo sezingene enkingeni yezidakamizwa basukume beyofuna usizo eminyangweni efana nowezokuThuthukiswa koMphakathi ukuze lezi zingane zingeniswe ezikhungweni la ezizosizakala khona ukuze ziyeke izidakamizwa.

Umnyango wamaPhoyisa nawo obumelelekile ugcizelele ukuthi umphakathi awungagodli ulwazi olungaholela ekutheni kuboshwe izaphulamthetho. Amaphoyisa akhale nangabazali ababuye babonakale befukamele izingane zabo nakuba bazi kahle ukuthi zisiphondweni ezindabeni ezithiinta ubugebengu.

Amaphoyisa akhala nangodaba lwezidakamizwa okubukeka kuyinto esobala ukuthi labo abazidayisayo bayaziwa emiphakathini kodwa ababikwa emaphoyiseni.

NabeFundisi kanye nabelaphi beNdabuko nabo ebebeyingxenye yalo mhlangano bakhuze kakhulu begcizelela ukuthi indlela okwenzeka ngayo inakho ukukhomba ukuthi imindeni iqhelelene kakhulu nezikamoya kanye nezinto zokukhulisa umtwana ngokweSintu. Bathi ukudlebeleka lokhu akuziqhumeli nje njengamakhowa wona avela uma kuduma izulu kepha kukhona umsuka odinga ukuthi ubhekwe bese kuyangenelelwa.