UMeya uKhansela uMntwana Ndabuko Zulu ube yingxenye yemidlalo yaminyaka yonke ebanjelwa endaweni yaseCharlestown.

UMeya uKhansela uMntwana Ndabuko Zulu ube yingxenye yemidlalo yaminyaka yonke ebanjelwa endaweni yaseCharlestown. Le midlalo ebizwa nge-Charlestown Soccer Tournament ibidlalelwa enkundleni yezemidlalo esikoleni samabanga aphezulu iCharlestown.

UMhlonishwa uMeya uZulu ukholelwa kakhulu ukuthi ezemidlalo zineqhaza elibalulekile ezilidlalayo ekuthuthukiseni imiphakathi ikakhulukazi abantu abasha. Ezemidlalo ziphinde zidlale iqhaza elibalulekile ukulwisana nobugebengu kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa. 

UMeya uMntwana uZulu uhambele le midlalo ngomhla ka-27 kuDecember ka-2022 lapho ephinde wathola ithuba lokukhuthaza intsha nokuyixwayisa ngezinto okungamele izihlanganise nazo ukuze ibe nekusasa eliqhakazile. Ukuhambela kwakhe le midlalo bekuyingxenye yomjikelezo wohlelo lwakhe lwesikhathi samaholidi kaKhisimuzi la akaba khona nezinhlelo ezahlukene zokuthuthukisa umphakathi kanye nokuzibandakanye nezinhlelo ezisuke zihlanganisa imiphakathi.

Ekhuluma nezithameli zale midlalo kanye nabadlali uMeya uMhlonishwa uZulu uncome kakhulu igalelo labagqugquzeli bale midlalo ebachoma uphaphe lwegwalagwala ngokuqoqa abantu abasha. Uncome kakhulu le midlalo ngokukhula kwezinga layo kanye neqhaza elidlalayo ukulwisana nemikhuba emibi abantu abasha abazithuka sebeyenza ngenxa yokuba nesizungu.

UKhansela uZulu uqinisekise abahleli bale midlalo ukuthi uMkhandlu weSifunda Amajuba uzoqhubeka nokuyixhasa uma nje abahleli bezolandela uhlelo oluqondile lokuxhumana noMkhandlu kusenesikhathi. Ukusho lokhu egcizelela ukuthi ukuthuthuthukiswa kwezemidlalo kuyingxenye yezinhlelo abanazo njengobuholi ukuqinisekisa ukuthuthukisa amakhono ikakhulukazi kubantu abasha.