UMASIPALA WESIFUNDA AMAJUBA WETHULE UMTHWALO ABALIMI UBAXHASA NGEZITSHALO

workimg
ABALIMI abasafufusa abazinze ngaphansi kukaMasipala wesifunda Amajuba, endaweni yase Chelmsford bethulwe umthwalo njengoba behlomule ngezitshalo ezingu 20 000 ezincane phecelezi (seedlings) abazozikhulisa ngenhloso yokwakha amathuba omsebenzi baphinde befukule umnotho wendawo.
Laba balimi abangaphansi kwenhlangano, I-Grow Future Agricultural Primary Co-operative abaphinde baziwe nge iSithebe Agricultural Primary co-operative, eyakhiwe ngabesifazane abahlanu nowesilisa oyedwa. Bathi kubuye ithemba kubona uma umasipala wesifunda Amajuba ugcina izithembiso zawo.
Lolu hlelo uMasipala weSifunda ulenza ngaphansi kophiko lwezoku thuthukiswa komnotho wezindawo kuhlelo lwe-Radical Agrarian Socio Economic Transformation(RASET) kanye nabe Future Coal Mine okungabanye abaxhasi.
IMeya ithe inhloso ukukhuthaza amalunga omphakathi ukuba abuyele emhlabathini ukuzithuthukisa ngokomnotho ukuze kudalwe namathuba emisebenzi.
"Njengoba uMntwana wakwaPhindangene wayehlala eshumayela ivangeli lokusebenzisa umhlabathi ukuzithuthukisa, yilokho-ke nathi esikwenzayo ukulekelela abalimi besifunda sethu ukuba babe nezingadi namasimu ukuze benze imikhiqizo ezodayiswa nasemazweni angaphandle. Okunye okumele singakukhohlwa ukuthi thina kwisifunda sethu umnotho usemhlabathini," kusho uMntwana Zulu.
UMnu Mfanafuthi Nkabinde, wenhlangano I-Grow Future Agricultural Primary Co-operative ehlomulile, uthe baqale lo msebenzi ngo-2019 nokuthe emva kwalokho abangabe besabheka emuva.
"Ukwethulwa kohlelo lwe RASET uMnyango wezoLimo kanye nomasipala Amajuba kwaba isibusiso esikhulu kithina njenge Grow Future, ngoba luningi ulwazi esesilutholile selokhu saqala ukuba yingxeye yalolu hlelo ngonyaka ophelile. Lana kwa-Grow Future asigcini ngokutshala kuphela kodwa sithatha nezitshalo zethu siziguqule senze ithanga eliqandisiwe(frozen butternut), chili sauce kupelepele esiwukhulisayo, kanye ne Basil."
Uthi imikhiqizo yabo ingena ezitolo ezifana no Boxer, Fruit and Veg, Pick n Pay kanye nakubadayisi basemarenki. Eqhuba uNkabinde uthi noma umsebenzi usaqhubeka kodwa basadinga ongabaxhasa ngemoto abazokwazi ukuthutha ngayo imikhiqizo yabo.
UNkk. Barbara Elliott obemele I-Future Coal Mine, uthe kuyabathokozisa nabo kakhulu ukwesekwa okunikezwa abalimi be Grow future njengoba bengabantu abazinikele emsebenzini abawenzayo, njengoba umsebenzi wabo uzikhulumela. Imayini yalekelela labalimi ekuqashisweni komhlaba iminyaka engu 20.