UMASIPALA WESIFUNDA AMAJUBA UQINISA UBUDLELWANO NABAHOLI BENDABUKO

BAFUNA busiphulwe nezidindi ubugebengu bokubulawa kwamaKhosi nezinduna. Lawa ngamazwi Amakhosi neziNduna ebezihambele isidlo sasekuseni, ebesibizwe IMeya kaMasipala wesifunda Amajuba uMhlonishwa uMntwana Ndabuko Zulu ebesise Blackrock Casino.

Abaholi bendabuko badalule lokhu namhlanje ekuseni ngesikhathi bebambe izingxoxo ebekuhloswe ngazo ukuqinisa ukusebenzisana okuhle phakathi kwabaholi beNdabuko kanye no Hulumeni basekhaya.

Inhloso yalo mbuthano ukuthi kutholakale ikhambi elingasetshenziswa ukunqanda isihlava sokubulawa kwamaKhosi neziNduna okudla lubi kusona isifunda Amajuba nakwezinye izingxenye zeSifundazwe. Uma sikhumbula nyakenye kubulawe ngesikhulu isihluku Inkosi yesizwe saseMantungwini kanye noNdlunkulu wayo.

 

IPhini leMeya uCllr Thembelihle Mthembu, uthi abaholi bendabuko baphila ngokwesaba ezizweni zabo. Okwenza kube lukhuni kakhulu ukuhola abantu ekubeni bethuka izaba bengabaholi.

 

"Namuhla sidingide izinto ezibaluleke kakhulu ezithinta ukuphepha kwabaholi beNdabuko ukuzama ukuthola izisombululo. Ukubaluleka kokuqeqeshwa ngokwamakhono abaholi bethu ukuze bakwazi ukubamba iqhaza ekuthuthukiseni kwemiphakathi abayengamele. Njengobuholi boMkhandlu weSifunda Amajuba sibize lesi sidlo sasekuseni ukuzama

ukuvuselela nokuqinisa ubudlelwane phakathi kwethu njengoHulumeni, Amakhosi kanye nemiphakathi, " kusho Cllr Mthembu.

UNkk. Gumede, obevela eMnyangweni wezokuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal, uthe izinhlelo zokuvikela Amakhosi seziqaliwe njengoba umnyango usuqalile ukuhambela Amakhosi ngenhloso yokuqinisa ezokuphepha.

UDkt Tshabalala ovela kwinhlangano yabelaphi beNdabuko i-Traditional Health Practitioners unxenxe uhulumeni ukuba babenze babe ingxenye yezinhlaka ezihlala zidingide izindaba zemiphakathi.

Ngokombiko obikwe umnyango wezokuPhepha ayi-12 Amakhosi asebulewe kanye neZinduna ezingama-43 esifundazweni iKwaZulu-Natal.

Lesi sidlo besihanjelwe uSomlomo womasipala, Isekela Meya lakuMasipala wase eMadlangeni, obemele inhlangano yakwa IEC, kanye nezisebenzi zaminyango kaHulumeni.