UMASIPALA AMAJUBA UYAQHUBEKA NOHLELO LOKUBHALISELA UXHASO LWE-NSFAS

IMFUNDO ibekwe eqhulwini kuMasipala wesiFunda Amajuba oholwa uMhlonishwa uCllr. uMntwana Ndabuko Zulu lokhu kubonakala ngamehlo njengoba lubonakala luqhubeke njalo uhlelo lokubhalisela uxhaso lwe-National Student Financial Aid Scheme(NSFAS).
Kuze kube manje, i-NSFAS isithole izicelo eziyi-1,406,189 kusukela mhla ziyi-15 kuMasingana 2024. I-NSFAS isalindele ukuthi kufakwe izicelo ezengeziwe eziyi-1 000 000 ngaphambi kokuvalwa komjikelezo wokufaka izicelo zonyaka ka-2024 ngomhla zingama-31 kuMasingana 2024.
USomlomo womkhandlu Amajuba uCllr S. O Zulu, uchithe usuku nabafundi abebezofuna lezi zinsiza eMadadeni Technical College. UZulu ushayele ihlombe indlela lolu hlelo oluhamba ngayo.
"kuyabonakala ukuthi intsha yethu izimisele kakhulu uma kukhulunywa ngemfundo, njengoba sibabona abafundi belokhu betheleke njalo ukuzothola izidingo esibalethela zona njengoMkhandlu. Kuyasithokozisa kakhulu futhi nokubona ukusebenzisana okuhle phakathi kwezinhlangano zabafundi ezahlukene njengoba usizo sisuke silulethela wonke amalunga omphakathi." kusho USomlomo.
Esevala uZulu uhalalisele bonke abafundi abaphase izivivinyo zabo zikamatikuletsheni ikilasi lika-2023, njengoba isifunda Amajuba sithathe indawo yesithupha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Waphinde waba bakhuthaza ukuthi imfundo isona sikhiye esivula yonke iminyango okumele basibambise okwezikhali zamaNtungwa. Wathi kubona bonke abangaphumelelanga akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Basenga sukuma bazithathe baphinde baqhubeke nohambo lwabo.